Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Numer postępowania: ZP1/2015/PN


Grudziądz, dnia 03.07.2015 r.

Numer postępowania: ZP1/2015/PN

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.”Przewozy zawodników i trenerów klubu na zawody, zgrupowania sportowe i treningi.

INFORMACJA O:

  1. ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  2. ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu informuje, że dokonano modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pkt I., pkt. II. pkt III, pkt XI.1., pkt XI.6, pkt XIX.3.

Zmiany dotyczą adresu strony internetowej zamawiającego. Poniżej treść zmian:

w pkt I. było (dotychczasowa treść):

(…)strona internetowa: http://www.olimpiagrudziadz.com

w pkt I. jest (zmodyfikowana treść):

(…)strona internetowa: http://www.bip.olimpiagrudziadz.com

W pkt II. było (dotychczasowa treść):

(…)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zwana dalej „SIWZ” lub „specyfikacja”, stanowi kompletny dokument, który obowiązuje zamawiającego i wykonawcę podczas prowadzenia postępowania. SIWZ wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej zamawiającego: http://www.olimpiagrudziadz.com w zakładce „Zamówienia publiczne”. (…)

w pkt. II. jest (zmodyfikowana treść):

(…)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zwana dalej „SIWZ” lub „specyfikacja”, stanowi kompletny dokument, który obowiązuje zamawiającego i wykonawcę podczas prowadzenia postępowania. SIWZ wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.olimpiagrudziadz.com w zakładce „Zamówienia publiczne”. (…)

w pkt XI.1. było (dotychczasowa treść):

(…)Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, tj. http://www.olimpiagrudziadz.com , menu: Zamówienia publiczne.

w pkt XI.1. jest (zmodyfikowana treść):

(…)Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, tj. http://www.bip.olimpiagrudziadz.com , menu: Zamówienia publiczne.

W pkt XI.6. było (dotychczasowa treść):

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja (http://www.olimpiagrudziadz.com w zakładce ”Zamówienia publiczne”).

w pkt XI.6. jest (zmodyfikowana treść):

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja (http://www.bip.olimpiagrudziadz.com w zakładce ”Zamówienia publiczne”).

w pkt XIX.3. było (dotychczasowa treść):

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.olimpiagrudziadz.com) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

w pkt XIX.3. jest (zmodyfikowana treść):

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.bip.olimpiagrudziadz.com) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W wyniku modyfikacji, SIWZ otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu informuje, w związku ze zmianą treści SIWZ, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu (numer ogłoszenia 164488; data publikacji: 03.037.2015). W ogłoszeniu o zamówieniu zmienia się treść dotyczącą adresu strony internetowej zamawiającego i adres strony internetowej zamawiającego, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

w treści ogłoszenia o zamówieniu było (dotychczasowa treść): http://www.olimpiagrudziadz.com)

w treści ogłoszenia o zamówieniu jest (zmodyfikowana treść):

http://www.bip.olimpiagrudziadz.com)

W wyniku modyfikacji, Ogłoszenie o zamówieniu otrzymuje nową treść i jest wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

1

Załączniki do pobrania

1 2015_07_03_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf (PDF, 17KB) 2015-07-03 14:05:34 278 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kasjan Bojarowski 03-07-2015 14:05:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kasjan Bojarowski 03-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Kasjan Bojarowski 03-07-2015 14:05:34